Statut

STATUT LUBARTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SPORTU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu zwane dalej w skrócie Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Art. 2
STOWARZYSZENIE jest samorządną organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

Art. 3
1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubartów.

  Art. 4

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć swoje filie i oddziały oraz posługiwać się znakiem.

  Art. 5
  1. Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi organizacjami o podobnym charakterze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych.
  3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, 2, bądź wystąpieniem z nich decyduje Walne Zgromadzenie członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

  Art. 6
  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

  Art. 7
  Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

Art. 8
Celem stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich członków Stowarzyszenia w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną organów samorządowych.
2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi Lubelszczyzny.
3. Uczestnictwo w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Kształtowanie opinii społecznej poprzez edukację społeczności lokalnej w zakresie procesów integracyjnych z Unią Europejską w sporcie, turystyce i rekreacji.
5. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji także osób niepełnosprawnych oraz rozwoju usług turystycznych.
6. Pozyskiwanie różnych źródeł środków finansowych na wspieranie projektów w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
7. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków, może też zatrudniać odpłatnie pracowników do prowadzenia określonych spraw.
8. Zagospodarowanie sportowe i turystyczne oraz infrastruktury sportowej i turystycznej gmin Lubelszczyzny.
9. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.
10. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem sportowym, turystycznym i kulturalnym.
11. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej, turystycznej i kulturalnej.
12. Koordynowanie działań w zakresie sportu i turystyki, oraz integracja branży.
13. Propagowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w róznych dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej – siatkówka, dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
14. Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z organami samorządowymi oraz Szkolnymi Klubami Sportowymi na terenie Miasta Lubartów i województwa lubelskiego.
15. Dbanie o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju sportu i turystyki.
16. Rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie, prowadzenie działalności wydawniczej.
17. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, zgodnych z prawem.

 

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:
– Popularyzacja walorów przyrodniczych Lubelszczyzny.
– Organizowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z sportem i turystyką.
– Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi.
– Gromadzenie środków na rzecz finansowania statutowej działalności.
– Współpraca z osobami fizycznymi, członkami Stowarzyszenia, instytucjami naukowymi,          organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami   terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie gromadzenia     i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie sportu i turystyki.
– Realizacja projektów promocyjnych i inwestycyjnych w zakresie kultury, sportu, ekologii i       turystyki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, oraz edukacji przyrodniczej.
– Organizowanie doradztwa, szkoleń i seminariów mających na celu popularyzacje programów pomocowych Unii Europejskiej i metod ich pozyskiwania w zakresie turystyki oraz    pozyskiwanie środków na działalność statutową.
– Promowanie kultury regionalnej, turystyki i dorobku regionalnego na różnego rodzaju sympozjach      i spotkaniach.
– Nawiązanie kontaktów z mediami i prasą w celu promocji przedsięwzięć Stowarzyszenia.
– Prowadzenie działalność proinnowacyjnej w zakresie sportu i turystyki.
– Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
– Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie sportu i turystyki.
– Promocja Miasta Lubartów.
– Organizacja imprez sportowych i turystycznych.
– Prowadzenie zajęć sportowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
– Inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– Członków zwyczajnych
– Członków wspierających
– Członków honorowych

Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski, zainteresowany działalnością związaną ze sportem, turystyką i rekreacją, oraz wszechstronnym rozwojem Lubelszczyzny.
2. Członkiem zwyczajnym może również zostać każdy cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych (akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia), który złoży pisemną deklarację.
3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Art. 11
Członkami – założycielami są osoby, które złożyły swe podpisy na liście członków założycieli w czasie zebrania założycielskiego, które odbyło się w dniu 17 września 2016 r.
Art. 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym z zastrzeżeniem, iż małoletni do 16 lat, nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa w zawodach, imprezach i inicjatywach sportowych oraz turystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Art. 13
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zobowiązująca się do stałych świadczeń materialnych na rzecz Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli wobec Zarządu, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Osoba prawna bierze udział w działalności Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.

Art.14
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje zarząd, natomiast godność honorowego członka stowarzyszenia nadawana jest na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia osoby fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art.15
Nowi członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Art.16
1. Wszyscy członkowie zobowiązani są do realizacji celów Stowarzyszenia i poprzez swoją działalność do podtrzymywania i umacniania pozytywnego wizerunku, przestrzegania postanowień Statutu oraz organów Stowarzyszenia.
2 .Członkowie zwyczajni zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich. Składki członkowskie są przeznaczone na realizację zadań Stowarzyszenia i nie podlegają zwrotowi.
3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.
Art.17
Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślienia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a.  działania na szkodę Stowarzyszenia,
b.  nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 24 miesięcy,
c. zalegania z opłacaniem składek dłużej niż 6 miesięcy,
d. śmierci członka zwyczajnego oraz utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
e. utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. rozwiązania się Stowarzyszenia.
Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, którego Uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej

Art. 19
Kadencja wszystkich wybranych trwa 4 lata.

Art. 20
Organem stanowiącym i kontrolującym jest Walne Zgromadzenie Członków, organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia.

Art.21
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział:
– Co najmniej 66% członków zwyczajnych w I terminie
– Bez względu na liczbę w II terminie

Art.22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
2. Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub nadzwyczajne na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

Art.23
Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. Uchwalanie programu Stowarzyszenia
b. Wybieranie Zarządu Stowarzyszenia
c. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
d. Ustalanie składek członkowskich
e. Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia
f. Uchwalanie zmian statutowych Stowarzyszenia
g. Uchwalanie likwidacji Stowarzyszenia
h. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie bądź odmowa absolutorium ustępującym władzom
i. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu.

Art.24
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma 1 głos.

Art.25
1. Walne Zebranie Sprawozdzawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze  zwoływane jest przez Zarząd 1 raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni przez Zarząd o terminie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie pisemnej co najmniej 21 dni przed ustalonym terminem Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub za zgodą członka Stowarzyszenia drogą elektroniczną.

Art. 26
Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Na żądanie większości członków obecnych głosowanie odbywa się w sposób tajny.

Art. 27
Z podejmowanych uchwał, głosowań, wyborów sporządza się protokoły, które podpisuje dwóch członków Zarządu.

Art. 28
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym na okres 4 lat
2. Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes wybrany spośród członków
3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rządziej jednak jeden raz na dwa miesące.
4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa, i jednego członka Zarządu łącznie.
6. Do kontaktu Stowarzyszenia z bankiem wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika łącznie.

Art. 29
Do zadań Zarządu należy kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Realizacja zadań Stowarzyszenia,
3. Przygotowanie projektów, uchwał i ich wykonanie,
4. Opracowanie projektu budżetu i jego wykonanie,
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7. Przyjmowanie i skreślanie członków,
8. Zwoływanie walnego zebrania członków.

Art. 30
Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności powyżej 50% statutowej liczby członków.
 

Art. 31
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach, lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty, lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Art. 32
1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Zarząd pełni swoją funkcję do momentu uzupełnienia składu przez Walne Zgromadzenie Członków.
Art. 33
Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. kierowanie pracą Zarządu,
2. realizowanie uchwał Zarządu,
3. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

Art. 34
Co najmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca, Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Członków.

Art. 35
Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, a koszty ich uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia pokrywa Stowarzyszenie.

Art. 36
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.
2. Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego.
3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, następuje na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, zwołanym na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Art. 37
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. Kontrolowanie działalności Zarządu pod kątem zgodności ze Statutem, Uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
b. Kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo – gospodarczymi Stowarzyszenia, a także celowości, gospodarności i rzetelności.
c. Przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwagi, wnioski oraz zalecenia pokontrolne, a w przypadkach ogólnych wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania na wystąpienia Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 38
1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności wlanemu Zgromadzeniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Nieuzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższej kadencji.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę.

 

Art. 39

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
  2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
  3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 41
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

Art. 42
1. Źródłami majątku stowarzyszenia są:
– Składki członkowskie
– Dotacje
– Darowizny, zapisy i spadki
– Wpływy z działalności statutowej
– Wpisowe na imprezy sportowe
– Dochody z majątku
– Inne wpływy
2.Składki członkowskie za następny rok kalendarzowy powinny być wpłacane do końca III go kwartału bieżącego.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 43
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa bądź Wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

Art. 44
1.Zmiany statutu mogą być dokonywane, jeżeli w walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy co najmniej 66% członków Stowarzyszenia. Uchwała może zapaść większością głosów obecnych na zebraniu członków.
2.Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów przy obecności co najmniej 75% członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 89.20.104).

Rozdział VII

Przepisy końcowe

Art. 45
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Lubartów,  15 październik 2016 r.