REGULAMIN

Regulamin
II Amatorskich mistrzostw województwa lubelskiego w piłkę siatkową

Termin rozgrywek: Rozpoczęcie eliminacji rejonowych – 14 III 2020 r., zakończenie 28 III 2020 r.

Turniej finałowy  04.IV.2020 r.

Sale i godziny rozgrywania turniejów eliminacyjnych podane będą zgłoszonym drużynom na dwa tygodnie przed planowanym turniejem.

Organizator: Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu.

I Cele II Amatorskich mistrzostw województwa lubelskiego w piłce siatkowej.

 • wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny województwa lubelskiego w piłkę siatkową,
 • popularyzacja piłki siatkowej w województwie lubelskim,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • integracja środowiska poprzez sport.

II. Organizator Mistrzostw.

1. Organizator rozgrywek, to osoby odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg sportowy, pełniące swoje funkcje społecznie.

2. Organizator może korzystać z pomocy osób trzecich, według zasad określonych przez Organizatora oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Do obowiązków Organizatora należy:

 • Ustalenie Regulaminu i systemu rozgrywek.
 • Zapewnienie obiektów sportowych i pomieszczeń pomocniczych oraz przygotowanie boisk sportowych do meczów.
 • Zapewnienie sędziego zawodów. Spotkania prowadzą osoby zatwierdzone do sędziowania meczów przez Organizatora.
 • Prowadzenie dokumentacji rozgrywek, na podstawie protokołów podpisanych przez Sędziów oraz Kapitanów zespołów.
 • Przygotowanie i przekazywanie aktualnych wyników i informacji uczestnikom, mediom, oraz innym zainteresowanym rozgrywkami instytucjom i osobom.
 • Prowadzenie strony internetowej turnieju.
 • Sankcjonowanie Zespołów i ich członków za niestosowne zachowanie.
  4. Organizator, bez podania przyczyny, może nie zezwolić drużynie lub zawodnikowi na uczestnictwo w rozgrywkach.

III. Zasady ogólne uczestnictwa zespołów.

1. W mistrzostwach startują zespoły, które przystąpią do rozgrywek zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Nazwa zespołu musi zawierać nazwę miejscowości jaką drużyna reprezentuje.

3. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek dokonywane jest na liście zgłoszenia opracowanej przez organizatora.

4. Na liście zgłoszenia do rozgrywek można podać minimalnie 8 osób, a maksymalnie 16.

5. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać organizatorom do dnia 09.III.2020 do godziny 16:00, natomiast oryginał dostarczamy do organizatorów do pierwszego meczu rozgrywanego przez drużynę.

6. Opłatę wpisową w wysokości 85 złotych należy wnieść na konto podane w wiadomości e-mail do dnia 10.III.2020 (decyduje moment zaksięgowania opłaty!).
Na listę uczestników zostaną wpisane tylko te drużyny które przesłały formularz i dokonały opłatę wpisową.

7. Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW/OC, a zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.

8. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

9. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

10. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w zawodach i przedstawić ją Organizatorom, według wzoru określonego przez Organizatora.

11. W zespołach mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni. Zawodnicy jednego zespołu powinni występować w jednolitych strojach sportowych.

12. W mistrzostwach nie mogą brać udziału zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach PZPS i WZPS (od III ligi wzwyż), w kat. wiekowej seniorów w sezonach 2018/2019 (nie dotyczy zawodników urodzonych przed 1985 rokiem) oraz 2019/2020 (bez wyłączeń). W przypadku takich osób na boisku może występować max. 3 osoby. W przypadku gdy w mistrzostwach wystąpi Zawodnik, który nie dostosuje się do powyższego wymogu jego drużyna zostanie niesklasyfikowana w turnieju.

13. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.

14. Przed każdym meczem kapitan zespołu w obecności sędziego ma prawo do sprawdzenia uprawnienia do gry zawodnika(-czki) zespołu przeciwnego. Dokumentem uprawniającym do udziału w mistrzostwach jest wpis na liście zgłoszenia drużyny do mistrzostw. Brak wpisu powoduje zakaz gry zawodnika w meczu.

15. Kapitan ma OBOWIĄZEK uzupełnić skład drużyny w protokole, lub wyznaczyć osobę która tego dokona najpóźniej do dziesięciu minut przed rozpoczęciem spotkania. W protokole należy wymienić zawodników grających w danym składzie.

16. Do zawodów nie mogą być dopuszczeni zawodnicy znajdujący się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Podczas rozgrywania meczów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Organizatorów lub ich przedstawicieli.

 

IV. System rozgrywek i przepisy szczegółowe udziału w rozgrywkach.

1. Rozgrywki podzielone są na dwa etapy. Eliminacje rejonowe oraz Turniej Finałowy.

2. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS do 2 lub 3 wygranych setów do 15 lub 25 pkt. z przewagą dwóch punktów, w przypadku stanu setów 1:1 lub 2:2 trzeci /piąty set decydujący do 15 pkt. z przewagą 2 punktów. Ilość rozgrywanych setów zależy od ilości zgłoszonych drużyn (wg Konspektu).

3. Punktacja w rozgrywkach:

 • mecz wygrany 2:0 (3:0 lub 3:1) to 3 pkt,
 • mecz wygrany 2:1 (3:2) to 2 pkt,
 • mecz przegrany 1:2 (2:3) to 1 pkt,
 • mecz przegrany 0:2 (0:3 lub 1:3) to 0 pkt,4. O kolejności miejsc decyduje:
 • liczba zwycięstw,
 • większa ilość zdobytych punktów,
 • lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
 • lepszy stosunek punktów wygranych do przegranych,
 • wyniki bezpośrednich spotkań.

5. Zespół w każdym z meczów musi składać się z min. 6 zawodników na boisku. W przypadku dekompletacji drużyny przed zakończeniem meczu, mecz jest przerywany i weryfikowany jako walkower dla przeciwnika, z zachowaniem dotychczasowej zdobytej liczby małych punktów.

6. Mecze odbywają się wyłącznie w soboty.

7. Poszczególne mecze rozgrywane są piłkami Organizatora.

8. Turnieje rejonowe zostaną rozegrane od 14.III.2020r. do 28.III.2020r.

10. Turniej FINAŁOWY rozegrany zostanie 04.IV.2020r.

V. Odpowiedzialność i sankcje dyscyplinarne.

1. Walkower (3:0; (25:0, 25:0, 25:0) lub 2:0 (25:0, 25:0)) będzie przyznawany, jeżeli dany zespół:

 • nie stawi się na boisku w terminie i o godzinie rozpoczęcia spotkania wyznaczonych przez Organizatora,
 • zgłosi się do meczu z mniejszą liczbą zawodników niż sześciu,
 • wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez Organizatora,
 • zejdzie z boiska lub zdekompletuje się przed końcem spotkania,
 • wystąpi z nieuprawnionym zawodnikiem w składzie.2. Zespół, który nie stawi się w wyznaczonym terminie na turnieju rejonowym zostanie wykluczony z rozgrywek.3. Zespół może być ukarany przez organizatorów punktami ujemnymi min. za:
 • rozgrzewanie się na Sali podczas rozgrywania wcześniejszego meczu,
 • złamanie całkowitego zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu w obiektach na których będą rozgrywane zawody zarówno przez zawodników jak i sympatyków drużyny. Złamanie tego zakazu prowadzić będzie do wykluczenia zawodnika z turnieju.
 • użytkowanie obiektów i sprzętu szkolnego lub organizatora niezgodnie z jego przeznaczeniem, będzie skutkowało wykluczeniem zawodnika lub całej drużyny.4. W przypadku skandalicznego zachowania Zawodnika, Organizator może wyciągnąć dalsze konsekwencje, włącznie z wykluczeniem Zawodnika bądź drużyny z rozgrywek. Za ubliżanie innym Zawodnikom, Sędziom, Organizatorom, kibicom, sympatykom oraz osobom im towarzyszącym, sprawca może być ukarany wykluczeniem z wszystkich imprez organizowanych przez Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu.5. W przypadku skandalicznego naruszenia Regulaminu podczas trwania rozgrywek, Organizator może podjąć decyzję o usunięciu drużyny lub zawodnika z turnieju.6. Od decyzji Organizatora w sprawach dyscyplinarnych, nie przysługuje odwołanie.7. Wszelkie szkody wyrządzone na mieniu bądź osobach podczas rozgrywek pokrywają bezpośrednio sprawcy.

  8. Za rzeczy pozostawiane przez uczestników w szatniach i innych pomieszczeniach w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.

 VI. Pozostałe wymogi regulaminowe

1. W kontaktach z Organizatorem reprezentantem zespołu grającego w mistrzostwach, jest kapitan zespołu bądź kierownik zgłoszony przed rozgrywkami. W trakcie turnieju może nastąpić zmiana kapitana.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników, imion i nazwisk oraz wizerunków uczestników rozgrywek, w celu promowania turnieju, prowadzenia strony internetowej oraz w celu rozliczenia turnieju przez organ nadzorujący.

3. W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, zespołowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej.

4. Zgłoszenie zespołów do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek podpisać oświadczenie o stanie zdrowia przed przystąpieniem do pierwszego rozgrywanego meczu.

6. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko Organizatorom.

7. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

VII. Sprawy organizacyjne:

1. Opłata startowa w amatorskich mistrzostwach województwa lubelskiego w piłkę siatkową wynosi 85 złotych.

2. Kontakt z Organizatorami:

VIII. Załączniki:

 

 

Organizatorzy