Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rowerowa Stolica Powiatu LUBELSKIEGO

31 maja 2021 @ 00:00 - 1 sierpnia 2021 @ 23:59

Regulamin Zadania

Rowerowa Stolica Powiatu Lubelskiego

 

I. Organizator:

 

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest:

 

   1) Organizator główny: Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 97a, 21-100 Lubartów;

 

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Zarządem Stowarzyszenia za pomocą e-mail: ltpslubartow@gmail.com lub pisemnie na adres: Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu, ul. Lubelska 97a, 21-100 Lubartów.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania publicznego „Rowerowa Stolica Powiatu Lubelskiego”.

 

 1. Nie podanie danych będzie skutkować niemożnością pełnego uczestnictwa w rywalizacji.

 

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do zakończenia rywalizacji tj. do 30.09.2021 lub na wniosek użytkownika.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik uprawniony jest do:

 

   1) Dostępu do swoich danych osobowych;

 

   2) Poprawiania swoich danych osobowych;

 

   3) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

   4) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

 

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

 

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Stowarzyszenie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

   5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

 

II. Cele Zadania Publicznego:

 

 1. Propagowanie aktywnego trybu życia.

 

 1. Promocja turystyki rowerowej.

 

 1. Promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu.

 

 1. Integracja społeczności lokalnej.

 

III. Termin i miejsce:

 

 1. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie MIESZKAŃCY GMIN Z TEREMU POWIATU LUBELSKIEGO, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy znajdujący się na końcu Regulaminu. Warunkiem koniecznym do udziału w rywalizacji jest pobranie oraz zainstalowanie aplikacji „MapMyRide” (wystarczy korzystanie z wersji bezpłatnej) oraz dodanie do znajomych profil Organizatora: https://www.mapmyride.com/profile/194707699/activity_feed.

 

 1. Jako Projekt „Rowerowa Stolica Powiatu Lubelskiego” należy rozumieć Rywalizację Testową oraz Rywalizację Główną.

 

 1. Test odbywać się będzie w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 9 maja 2021. Rywalizacja Główna odbywać się będzie w okresie od dnia 31 maja do dnia 1 sierpnia.

 

UWAGA! Uczestnictwo w rywalizacji może odbywać się na terenie całego świata, należy jednak pamiętać, że trzeba być mieszkańcem POWIATU LUBELSKIEGO.

 

IV. Uczestnictwo:

 

 1. Udział w Zadaniu Publicznym ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby spełniające następujące warunki:

 

   1) Pobranie aplikacji „MapMyRide” i dołączenie do „Znajomych” konta Organizatora (LTPS Lubartów).

 

   2) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej;

 

   3) Przystąpienie do Rywalizacji do dnia 15 lipca 2021.

 

   4) Akceptacja udziału w Projekcie na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które mogą polegać, m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

 

   5) Wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, a także na przesyłanie przez Organizatora, na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących Rywalizacji.

 

   6) Uczestnik zobowiązany jest do ustawienia widoczności treningów: znajomi lub publiczny,

 

 1. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 

   1) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

 

   2) Udostępnianie Starostwu Powiatowemu w Lublinie w zakresie udziału uczestnika w Rywalizacji;

 

   3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

 

   4) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

 

   5) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

   6) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;

 

   7) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 

 1. Przystąpienie do Rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
   

V. Zasady rywalizacji:

 

 1. Rejestracja Aktywności odbywa się poprzez aplikację „MapMyRide”.
 2. Do Projektu można przystąpić od dnia udostępnienia Regulaminu do dnia 15 lipca 2021.
 3. W Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj roweru.
 4. Przystępując do Rywalizacji należy wybrać Gminę dla której zbierane są kilometry.
 5. Wybór Gminy nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Projektu wybierając jednocześnie Gminę której jest mieszkańcem.
 6. Uczestnik może reprezentować tylko jedną Gminę.
 7. Uczestnik może zaimportować przejazd rowerowy z innych aplikacji/urządzeń np. GARMIN do rywalizacji, pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika.
 8. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane w wydarzeniu na facebook.
 9. W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Rywalizacji Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg niego są wątpliwe oraz usunięcia uczestnika rywalizacji z aplikacji.
 10. Aby przeprowadzić losowanie nagród do rywalizacji musi dołączyć 80 osób.

 

VI. Klasyfikacje:

 

 1. Podstawą klasyfikacji w Rywalizacji są prawidłowo wykonane przejazdy Uczestników zgodnie z zapisami pkt. IV niniejszego Regulaminu;
 2. Klasyfikacje będą prowadzone wg następującego wzoru:

Liczba przejechanych kilometrów/Liczba mieszkańców gminy * 1000

 

 1. Wprowadza się dwa rodzaje klasyfikacji:

   1) Klasyfikacja Ogólna Uczestników wg sumy wszystkich kilometrów;

   2) Klasyfikacja Gmin na podstawie liczby ludności.

 1. Ilość mieszkańców każdej gminy jest liczona na podstawie danych GUS zaktualizowanych na dzień 31.12.2018.

 

VII. Nagrody:

 1. Gmina, która uzyska najlepszy wynik wg. klasyfikacji punktowej, otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Powiatu Lubelskiego”. W przypadku kontynuacji zadania w kolejnych latach, Puchar wywalczony trzy razy z rzędu pozostaje na jego własność.
 2. Uczestnicy którzy w trakcie trwania rywalizacji głównej przejadą minimum 300 km biorą udział w losowaniu trzech bonów na sprzęt sportowy o łącznej wartości 1800 złotych.

Uwaga!
a) Przejechane kilometry nie mnożą szans tj. 600 km dalej będzie jednym losem w loterii.
b) Organizator dopuszcza możliwość przekazywania uczestnikom dodatkowych losów w loterii na specjalnych zasadach. O takiej możliwości zawsze będzie publikowany komunikat organizacyjny.

 1. Uczestnicy Rywalizacji z gminy, która uzyska tytuł Rowerowej Stolicy Powiatu Lubelskiego, otrzymają medale za zwycięstwo w rywalizacji.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w klasyfikacjach i nagrodach dla Gmin i Uczestników w przypadku wykrycia łamania Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Pisemne protesty, uwagi, problemy techniczne związane z aplikacją lub przebiegiem Projektu, należy kierować do Organizatora na adres e-mail: ltpslubartow@gmial.com.
 2. Udział Gmin jak i Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
 3. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 5. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej i funpage’u Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Rywalizacji bez podawania przyczyn.
 2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Projekcie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Każdy uczestnik akceptując Regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na udział w Projekcie i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Projekcie.
 5. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU LUBELSKIEGO.
  Formularz Zgłoszeniowy:

Szczegóły

Start:
31 maja 2021 @ 00:00
Koniec:
1 sierpnia 2021 @ 23:59
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Organizator

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu